Про журнал

Українська

Наукове фахове видання "Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)− це періодичний науково-теоретичний фаховий журнал, який публікує рецензовані матеріали. 

Засновники:
Національна академія наук України
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
Видавець:  ВД "Академперіодика" НАН України

Рік заснування: 1979.

Головний редактор: академік Національної академії наук України О.М. Пономаренко

Періодичність: 4 номери на рік (щоквартально).

Мова видання: англійська, українська

ISSN 2519-447X (Online); ISSN 2519-2396 (Print)
ISSN 0204-3548 використовувався для назви «Минералогический журнал» з 1979 по 2003 р. 
Метою видання є сприяння поширенню і обміну науковими знаннями, результатами досліджень, теоріями або поглядами між фахівцями у галузях науки, які відповідають тематичній спрямованості журналу. 

Тематика: мінералогія, геохімія, петрологія, рудоутворення, мінералого-геохімічні методи пошуку та оцінки родовищ корисних копалин, історія науки. 
У журналі публікуються оригінальні наукові праці (статті), короткі огляди та наукові повідомлення, рецензії, біографічні та хронікальні матеріали.
Науковим публікаціям  присвоюється індекс DOI (Digital Object Identifier)10.15407/mineraljournal

"Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)" входить до Переліку наукових фахових видань України за Реєстром наукових фахових видань України.  
Категорiя: А. Галузь науки: геологічні. Спецiальнiсть: 103 (Науки про Землю).
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
Серія КВ № 12859-1743 ПР від 16.06.2007 р. 

"Мінералогічний журнал" доступний у відкритому доступі online, а також у друкованому вигляді.
Журнал публікує  роботи претендентів на здобуття вчених ступенів доктора (кандидата) геологічних наук за спеціальностями "Мінералогія, кристалографія", "Петрологія" та "Геохімія".
Плата за публікацію та редакційну обробку рукопису з автора/авторів не стягується. 

 

"Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)" представлений у таких наукометричних, реферативних та пошукових системах:
ESCI Web of Science (Clarivate Analytics); EBSCO; CrossRef; Open Academic Journals Index (OAJI)Google Scholar; Ulrichs Web (Ulrich’s Periodicals Directory); Citefactor (Academic Scientific Journals); Scientific Indexing Services (SIS); Open Ukrainian Citation IndexScientific Periodicals of Ukraine the Vernadsky National Library of UkraineWorld CatThe European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)EuroPub DatabaseResearchBible

Image_attachments: