Етичні норми журналу

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ ТА ЗАЯВА ПРО ЗЛОВЖИВАННЯ

"Мінералогічний журнал" є рецензованим науковим фаховим виданням, яке прагне забезпечити найвищі стандарти етики публікацій. Усі сторони, які беруть участь у публікації (редактори, автори, рецензенти та видавець), мають погодитися щодо стандартів етичної поведінки.
Редакцією журналу розроблено та прийнято дані правила відповідно до Кодексу поведінки та рекомендацій щодо найкращої практики для редакторів журналу, розроблених Комітетом з етики публікацій (далі COPE) (доступ за посиланням http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf).
Для журналів, видавцем або співзасновником яких є Національна академія наук України (а саме таким є "Мінералогічний журнал"), основні питання правових та етичних норм співпраці, а також обов’язки Головного редактора, Редакторів, Редакційної колегії викладено також у «Положенні про науково-періодичне видання», яких редакція журналу неухильно дотримується. Положення регулярно оновлюється відповідно до світових стандартів у цій сфері та рекомендацій міжнародних наукометричних баз.
На вищевикладеному ґрунтуються та реалізуються основні положення видавничої етики "Мінералогічного журналу".

Рішення про публікацію

При прийнятті рішення щодо публікації наукової роботи головний редактор враховує висновки членів редакційної колегії журналу і рецензентів щодо статті. 
Редакційна колегія журналу не допускає публікації статей, автори яких порушили прийняті норми публікаційної етики.

Етичні зобов'язання редакційної колегії

Склад Редакційної колегії журналу затверджується рішенням Відділення наук про Землю Президії Національної академії наук України. Редакційна колегія журналу складається з провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, які є фахівцями у галузях науки, які відповідають тематичній спрямованості журналу.Він формується із провідних вітчизняних та зарубіжних учених, які є визнаними експертами у цій галузі. Склад редколегії із зазначенням вченого ступеня та місця роботи рецензентів розміщено на сайті журналу. Редакція та відповідальний секретар журналу регулярно інформують членів редколегії про основні питання підготовки видання, консультуються з ними, залучають до рецензування статей, надсилають їм випуски журналу.
Значна частина членів редколегії є авторами статей у цьому виданні.

 • Редакційна колегія несе відповідальність за видання, визначаючи редакційну політику, проводячи ретельний відбір та рецензування авторських рукописів і залишаючи за собою право відхилити або повернути на доопрацювання статтю.
 • При оцінці рукописів, редакційна колегія керується лише науковою та інтелектуальною цінністю роботи, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, місця роботи,  політичних уподобань, або соціального стану автора (авторів). Редакційна колегія надає авторам можливість обґрунтовано відповісти на будь які зауваження.
 • Редакційна колегія не надає іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Неопубліковані дані не використовуються для особистих цілей та не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, зберігаються конфіденційними, і не використовуються з метою отримання особистої вигоди.
 • Редакційна колегія не  допускає до публікації статтю, якщо достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом, а також виступає проти фальсифікації, плагіату та направлення автором однієї роботи у декілька журналів. У випадках підозри на неправомірні дії, редакційна колегія слідує блок-схемам COPE, доступним за адресою http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20flowcharts.pdf

Етичні зобов’язання авторів

 • Автори несуть відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження. Завідомо помилкові або сфальсифіковані дані неприйнятні. 
 • Автори мають гарантувати оригінальність результатів дослідження, викладених в наданих рукописах. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути відповідно оформлені з виділенням та обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні. Автори статей мають отримувати дозволи на відтворення контенту з інших джерел та несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
 • Автори мають визнавати внесок всіх осіб, які певною мірою вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, що мали значення при проведенні дослідження. 
 • Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.
 • Кореспондуючий автор повинен забезпечити, щоб усі відповідні співавтори були включені до списку авторів рукопису, і щоб усі співавтори мали повну згоду щодо затвердження остаточної версії статті та її подання до друку.
 • Автори не повинні надавати в "Мінералогічний журнал" сатті, які відправлені в інші журнали і знаходяться там на розгляді, а також статті, вже опубліковані в інших журналах.
 • Автори повинні декларувати фінансові чи інші конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати або тлумачення їх рукопису. Всі джерела фінансової підтримки мають бути розкриті.
 • Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Етичні зобов’язання рецензентів

 • Стаття, отримана на рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не може передаватись для ознайомлення чи обговорення третім особам.
 • Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів неупереджено. Зауваження повинні бути чітко сформульовані з підтверджуючими аргументами, щоб автори могли використовувати їх для вдосконалення статті. Персональна критика автора неприйнятна.
 • Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження, визначати чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам, попереджувати редактора про будь-який опублікований чи поданий на розгляд матеріал, який є за суттю аналогічним матеріалу, що розглядається. 
 • Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можуть використовуватися рецензентом в особистих цілях. 
 • Рецензент, що не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки статті, або не може бути об'єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даної статті.

Редакція залишає за собою право відхиляти рукописи без рецензування, якщо: 

 1. Автор(и) мають афіліацію організації чи установи, що перебуває на території держави-агресора, держави-спонсора тероризму.
 2. Дослідження фінансоване організацією чи  установою, що перебуває на території держави-агресора, держави-спонсора тероризму.
 3. Рукописи містять заклики до порушення державного ладу чи верховенства права, порушення прав людини, тероризму, спрямовані на поширення ідеологічних положень та/або заполітизованих ідей.
 4. Дослідження побудовано на висновках/результатах, отриманих авторами, що афілійовані до організації чи установи, яка знаходиться на території держави-агресора, держави-спонсора тероризму (про що свідчать відповідні джерела, використані в  дослідженні), без належного  обґрунтування їх унікальності та оригінальності й значення у світовій науці, конкретного значення для запропонованого  до публікації дослідження. 
 5. Дослідження приділяє необґрунтовано істотну увагу висновкам/результатам досліджень, що містять та/або віддзеркалюють суб’єктивні оцінки та/або думки автора(ів) щодо української державності та/або незалежності, спотворюють історичні події та/або української мови чи національної ідентичності.

Заява про приватність і конфіденційність

Особисту інформацію авторів, рецензентів, редакторів та інших осіб редакція використовує тільки для перевірки, рецензування та/або публікації статей і  не передає  жодній іншій стороні. 
Редакція визнає, що всі матеріали, надіслані до журналу, є приватною та конфіденційною власністю авторів. Щоб уникнути  заподіяння шкоди авторам чи рецензентам через передчасне розголошення будь-якої інформації з авторського оригіналу статті, заборонено ділитися будь-якими деталями поданих статей чи звітів про рецензування з третіми особами.
Усі редактори та рецензенти, які беруть участь у редакційному процесі, не повинні розголошувати інформацію про зміст авторського оригіналу статті (загалом або будь-якої частини),  статус у процесі рецензування, коментарі та пропозиції рецензентів, а також проміжні або остаточні результати рецензування будь-кому, крім авторів і рецензентів. 
Редакція забезпечує конфіденційність рецензентів у процесі одиничного сліпого рецензування.
Усі працівники, які беруть участь у редакційному процесі, повинні утримуватися від будь-яких коментарів і не повідомляти публічно будь-яких  деталей  редакційного процесу, процесу рецензування під час підготовки до публікації та після публікації статті. 

Політика щодо джерел фінансування

Автори повинні чітко зазначити джерела фінансування, використані для створення їхнього  рукопису, зокрема для дослідження та/або публікації. Інформацію про фінансову підтримку досліджень конкретними  організаціями відповідальний автор (автор-кореспондент) зазначає від імені всіх авторів під час подання статті. Інші джерела підтримки публікацій мають бути чітко зазначені в рукописі, як правило, у формі подяки.

Авторське право

Авторські права на опубліковану статтю належать журналу і Автору. Права на рукопис вважаються переданими Автором Редакції з моменту прийняття до друку. Після виходу друкованого видання, стаття розміщується у відкритому доступі.

Архівування

В архіві редакції зберігаються повні версії  журналу в електронному вигляді з 2000 р. Електронний варіант журналу передається до електронної бази даних Національної бібліотеки ім. В. Вернадського та розміщується на сайті журналу після виходу друкованого видання. Електронні варіанти журналу можуть бути передані до інших бібліографічних і реферативних баз даних, з якими укладені або будуть укладені угоди щодо індексації журналу.

Українська